Раждане

Преждевременно Раждане

Обновена: 26-09-2013

Какво е Преждевременно раждане?
За преждевременно раждане говорим, когато бременността завърши между 28-ата и края на 37-ата седмица на бременността.
При преждевременно родените деца липсват признаците за зрялост. Теглото им при раждането е по-малко от 2500 грама. От това личи, че при преждевременното раждане теглото при раждането и продължителността на бременността стоят в тясна връзка. Възможно е също така и при нормална продължителност на бременността (време за износване) да се родят деца с ниско тегло, когато развитието на детето в матката се забавя поради намалена функция на плацентата. Теглото при раждането е решаващ критерий по отношение изгледите за живот на недоносено бебе и по-късното му нормално физическо и психическо развитие.

Преждевременно раждане Причини причини за преждевременното раждане и симптоми
Причините за преждевременно раждане са различни , разнородни и не винаги са ясни , а не малко пъти до по – ранно раждане се стига и от комплексни причини. При част от жените повторната бременност отново завършва с преждевременно раждане. Оттук проличава колко е важно да се знаят причините, особено тези, които могат да бъдат предотвратени. Не по- малко значение има правилното поведение при опасност от преждевременно раждане или при следваща бременност, настъпила след преждевременно раждане.
По-съществените причини за преждевременни раждания са:

  • Хронични заболявания на майката, като захарна болест, сърдечни и бъбречни заболявания,
  • Аномалии на матката, като много малка матка, деформации или миоми.
  • Многоплодна бременност.
  • Увеличено образуване на околоплодна вода.
  • Бъбречни заболявания или повишаване на кръвното налягане през време на бременността.
  • Недостатъчност на шийката на матката (цервикална инсуфициенция).
  • Аномалии на плацентата (първично намалена функция на пла­центата, неправилно положение или преждевременно отлепяне).
  • Недоимъчно хранене на майката (масово се среща в бедни страни)
  • Неправилно поведение по време на бременността (никотин, ал­кохол или физически и психически претоварвания).

Преждевременно раждане Симптоми
Внезапното усилване на контракциите (2—3 на всеки 30 минути), понякога и уси­лено теглене в кръста. Незабавният транспорт до болница трябва да се извърши при най-грижливо физическо щадене на жената. Наред с абсолютния режим на легло нерядко за продъл­жително време се провежда и медикаментозно потискане на родовата дейност. Когато преждевременното раждане не може да се предот­врати, жените се изпращат в профилирани клиники. Ако раждането се осъществи извън специализирано болнично заведение, новороде­ното се изпраща в център за недоносени деца. Там се осигуряват оптимални грижи за децата с ниско тегло.

Преждевременно раждане Предпазване чрез Профилактика
Профилактичните възможности започват с вземането под вни­мание на причинните фактори и усложненията, които могат да за­сегнат шийката на матката при прекъсване на бременността, особено ако то се провежда за първи път. Ето защо в женската консултация трябва непременно да се дават точни данни за предходни подобни намеси. При предхождащо преждевременно раждане орга­низмът на жената трябва максимално да се щади. Прежде­временното пукване на околоплодните води т.е. околоплодния мехур, което се наблюдава при почти 40 % от всички преждевременни раждания, може да се дължи също така и на грешки в поведението по време на бременността.

Благодарим за статията за преждевременно раждане на Viki

Признаци за Раждане

Предишна публикация

Comments

Comments are closed.

Още в Раждане