Прегледана и обновена на 07-03-2016

Научете повече за различните периоди в развитието на ембриона, развитието на бебето и развитието на детето до 18 годишна възраст.
Развитието на индивида се означава като онтогенетично раз­витие. То започва в утробата на майката с оплождането на яй­цеклетката и завършва при настъпване на полова зрелост около 18—20–годишна възраст, като се разделя на няколко периода. За майката е полезно да знае основните периоди в развитието на детето и тяхната възрастова характеристика. Това ще й даде възможност по–правилно да преценява ефекта от грижите, които полага за отглеждането на своето дете.

Тук ще наблегнем на 6 от тях, а именно:

  1. Период на вътреутробното развитие на ембриона – зародиша
  2. Период на новороденото бебе след раждане
  3. Период на кърмаческата възраст в развитие на бебето
  4. Период на ранна яслена детска възраст в развитие на детето
  5. Периодът на предучилищната възраст в развитието на детето
  6. Периодът на училищната възраст в развитието на детето

Период на вътреутробното развитие на ембриона – зародиша период на развитие на зародиша - ембриона

 
Продължителността на бременността е прието да се изчислява в лунарни месеци, всеки от които има 28 дни. Тя съвпада с перио­да на вътреутробното развитие, което продължава 10 лунарни месеца или 280 дни. Първите два месеца се означават като ембрио­нален (зародишен) подпериод. Той започва от оплождането и трае до края на втория месец. През този подпериод храненето на за­родиша (ембриона) се осъществява от жълтъчното мехурче на оплодената яйцеклетка. Извършва се интензивно размножаване на клетките, благодарение на което в края на втория месец вече се формират органите и се различава полът. В началото на тре­тия месец започва феталният или плацентарният подпериод в развитието на плода, който завършва в края на бременността, при раждането на де­тето. През този подпериод плодът получава кислород и хранител­ни вещества от майчиния организъм чрез плацентата. Поради тясната връзка, която съществува между майката и зародиша, респективно плода, начинът на живот и здравето на майката оказ­ват силно влияние върху развитието на детето. Непълноценното хранене, нередовният режим на живот, употребата на алкохол и тютюнопушенето, заболяванията на майката по време на бре­менността, особено инфекциозните заболявания (рубеола, грип и др.), могат да окажат вредно влияние върху здравето на детето. Уврежданията през първите два месеца на бременността, когато се формират органите на индивида, могат да се отразят особено неблагоприятно и да доведат до дефекти в нормалното анатомично развитие на ембриона.

Период на новороденото бебе след раждане
Този период продължава до края на първия месец след раждане. Раждането е революционен скок в развитието на детето. До раждането де­тето е получавало кислород и хранителни вещества от майчиния организъм. След раждането то започва да ги получава от вън­шната среда. До раждането детето е живяло при температура на околната среда 37,5°С. След раждането то се поставя да жи­вее при температура на външната среда от 20 до 22°С. До раж­дането детето е живяло при условия, близки до тези на безтеглов­ност, тъй като относителното тегло на неговото тяло е близко до относителното тегло на околната среда – околоплодната теч­ност. След раждането детето започва по–силно да изпитва дей­ствието на гравитационните сили и за да извърши определено дви­жение, трябва да изразходва значително повече енергия. Всичко това показва колко сложно е преустройството на детския орга­низъм, за да се приспособи към извънутробните условия на жи­вот.

Непосредствено след раждането се прерязва пъпната връв. С това се прекъсва връзката между майчиното и детското кръво­обращение. У детето започнат да функционират дихателната и храносмилателната система. Приспособяването към извънутробните условия на живот се извършва бавно и трудно. През този период на развитие на новороденото бебе лесно може да се наруши нормалното състояние на ди­хателната, сърдечно–съдовата и храносмилателната система, а така също и терморегулацията. Поради това през този период трябва да се полагат особени грижи за създаване на най–добри условия на живот на новороденото.

Период на кърмаческата възраст в развитието на бебето период в развитието на новороденото бебе
Този период започва от началото на втория месец и завършва в края на първата година. Той се разделя обикновено на 4 под– периода: първо тримесечие — от раждането до края на третия месец; второ тримесечие — от четвъртия до шестия месец; трето тримесечие — от седмия до деветия месец и четвърто тримесечие — от десетия до дванаде­сетия месец.

През този период на развитие на бебето укрепва дихателната и сърдечно–съдовата система, усъвършенстват се терморегулацията и храносмила­телните процеси. През първото тримесечие детето се храни само с майчино мляко. През второто тримесечие то се захранва с из­куствено приготвена храна. През четвъртото тримесечие се пре­установява напълно храненето с майчино мляко. През този пе­риод значително се развиват движенията и се подготвя разви­тието на говора.В края на първата година детето ходи самостоя­телно и изговаря 4—5 думи.

Период на ранна яслена детска възраст в развитието на детето период в развитието на детето
Той обхваща възрастта от 1 до 3 навършени години. През този период претърпяват бурно развитие двигателната система и пси­хиката на детето. В края на периода детето ходи стабилно и може да тича, извършва сложни движения с ръцете и си служи с по­вече от 1000 думи.

Периодът на предучилищната възраст продължава от 3 до 7–годишна възраст, а периодът на училищната възраст — от 7 до 18–годишна възраст.

До колко полезна беше за вас, тази публикация?

Кликнете върху сърцата, за да я оцените!

Рейтинг 0 от 5

Засега няма гласове! Бъдете първият, като оцените тази публикация.

Благодарим Ви! Оценихте тази публикация за полезна...

Следвайте ни в социалните медии!

Съжаляваме, че тази публикация не беше полезна за вас!

Нека подобрим тази статия!

Кажете ни как можем да подобрим този пост? Изпратете ни Вашето мнение чрез формата по долу ( *Важно започнете съобщението с вашия E-mail):