Развитие на Ембриона – Бебето – Детето

Научете повече за различните периоди в развитието на ембриона, развитието на бебето и развитието на детето до 18 годишна възраст.
Развитието на индивида се означава като онтогенетично раз­витие. То започва в утробата на майката с оплождането на яй­цеклетката и завършва при настъпване на полова зрелост около 18—20–годишна възраст, като се разделя на няколко периода. За майката е полезно да знае основните периоди в развитието на детето и тяхната възрастова характеристика. Това ще й даде възможност по–правилно да преценява ефекта от грижите, които полага за отглеждането на своето дете.

Тук ще наблегнем на 6 от тях, а именно:

  1. Период на вътреутробното развитие на ембриона – зародиша
  2. Период на новороденото бебе след раждане
  3. Период на кърмаческата възраст в развитие на бебето
  4. Период на ранна яслена детска възраст в развитие на детето
  5. Периодът на предучилищната възраст в развитието на детето
  6. Периодът на училищната възраст в развитието на детето

Период на вътреутробното развитие на ембриона – зародишапериод на развитие на зародиша - ембриона

 
Продължителността на бременността е прието да се изчислява в лунарни месеци, всеки от които има 28 дни. Тя съвпада с перио­да на вътреутробното развитие, което продължава 10 лунарни месеца или 280 дни. Първите два месеца се означават като ембрио­нален (зародишен) подпериод. Той започва от оплождането и трае до края на втория месец. През този подпериод храненето на за­родиша (ембриона) се осъществява от жълтъчното мехурче на оплодената яйцеклетка. Извършва се интензивно размножаване на клетките, благодарение на което в края на втория месец вече се формират органите и се различава полът. В началото на тре­тия месец започва феталният или плацентарният подпериод в развитието на плода, който завършва в края на бременността, при раждането на де­тето. През този подпериод плодът получава кислород и хранител­ни вещества от майчиния организъм чрез плацентата. Поради тясната връзка, която съществува между майката и зародиша, респективно плода, начинът на живот и здравето на майката оказ­ват силно влияние върху развитието на детето. Непълноценното хранене, нередовният режим на живот, употребата на алкохол и тютюнопушенето, заболяванията на майката по време на бре­менността, особено инфекциозните заболявания (рубеола, грип и др.), могат да окажат вредно влияние върху здравето на детето. Уврежданията през първите два месеца на бременността, когато се формират органите на индивида, могат да се отразят особено неблагоприятно и да доведат до дефекти в нормалното анатомично развитие на ембриона.

Период на новороденото бебе след раждане
Този период продължава до края на първия месец след раждане. Раждането е революционен скок в развитието на детето. До раждането де­тето е получавало кислород и хранителни вещества от майчиния организъм. След раждането то започва да ги получава от вън­шната среда. До раждането детето е живяло при температура на околната среда 37,5°С. След раждането то се поставя да жи­вее при температура на външната среда от 20 до 22°С. До раж­дането детето е живяло при условия, близки до тези на безтеглов­ност, тъй като относителното тегло на неговото тяло е близко до относителното тегло на околната среда – околоплодната теч­ност. След раждането детето започва по–силно да изпитва дей­ствието на гравитационните сили и за да извърши определено дви­жение, трябва да изразходва значително повече енергия. Всичко това показва колко сложно е преустройството на детския орга­низъм, за да се приспособи към извънутробните условия на жи­вот.

Непосредствено след раждането се прерязва пъпната връв. С това се прекъсва връзката между майчиното и детското кръво­обращение. У детето започнат да функционират дихателната и храносмилателната система. Приспособяването към извънутробните условия на живот се извършва бавно и трудно. През този период на развитие на новороденото бебе лесно може да се наруши нормалното състояние на ди­хателната, сърдечно–съдовата и храносмилателната система, а така също и терморегулацията. Поради това през този период трябва да се полагат особени грижи за създаване на най–добри условия на живот на новороденото.

Период на кърмаческата възраст в развитието на бебетопериод в развитието на новороденото бебе
Този период започва от началото на втория месец и завършва в края на първата година. Той се разделя обикновено на 4 под– периода: първо тримесечие — от раждането до края на третия месец; второ тримесечие — от четвъртия до шестия месец; трето тримесечие — от седмия до деветия месец и четвърто тримесечие — от десетия до дванаде­сетия месец.

През този период на развитие на бебето укрепва дихателната и сърдечно–съдовата система, усъвършенстват се терморегулацията и храносмила­телните процеси. През първото тримесечие детето се храни само с майчино мляко. През второто тримесечие то се захранва с из­куствено приготвена храна. През четвъртото тримесечие се пре­установява напълно храненето с майчино мляко. През този пе­риод значително се развиват движенията и се подготвя разви­тието на говора.В края на първата година детето ходи самостоя­телно и изговаря 4—5 думи.

Период на ранна яслена детска възраст в развитието на дететопериод в развитието на детето
Той обхваща възрастта от 1 до 3 навършени години. През този период претърпяват бурно развитие двигателната система и пси­хиката на детето. В края на периода детето ходи стабилно и може да тича, извършва сложни движения с ръцете и си служи с по­вече от 1000 думи.

Периодът на предучилищната възраст продължава от 3 до 7–годишна възраст, а периодът на училищната възраст — от 7 до 18–годишна възраст.

До колко полезна беше за вас, тази публикация?

Кликнете върху сърцата, за да я оцените!