Речник

Мейоза

Обновена: 05-08-2016

Какво е Мейоза?
Мейозата е клетъчно делене, при което се извършва двукратно намаляване на хромозомния брой в ядрaтa на клетките – от една диплоидна клетка ( 2n ) се получават четири хаплоидни ( n ) клетки.

Къде протича мейозата и къде завършва?
Мейозата протича в половите жлези (яйчници и тестиси) и завършва с образуването на специализирани хаплоидни клетки – полови клетки (гамети). В процеса на оплождане половите клетки се сливат и възстановяват диплоидния хромозомен набор на организмите. Той е постоянен за всеки биологичен вид и затова се означава като „паспорт на вида”. Ако в природата не съществуваше такова редукционно делене като мейозата, броят на хромозомите в клетъчните ядра щеше да нараства във всяко следващо поколение. Това би довело до такова увеличване на хромозомния набор, което е несъвместимо с нормалното функциониране на клетките.

Механизъм на мейозата чрез общо 8 фази разделени в 2 етапа всеки по 4 фази
При мейозата клетъчното делене протича в два етапа – първо и второ мейотично делене. И двете деления протичат в 4 фази, същите като фазите при митозата – профаза, метафаза, анафаза и телофаза.
Всяко мейотично делене е предшествано както и митозата от интерфаза, през която се извършва синтез на белтъци, репликация на ДНК, синтез на РНК. Натрупва се енергия, необходима за сложните преобразователни процеси в клетката по време на деленето.

Първо мейотично делене.
Профаза първа на мейозата. През първата профаза центриолата се разделят на две и всяка половинка се придвижва към екватора на клетката. Образуват се и нишките на делителното вретено.След интерфазата хромозомите вече с a удвоени – всяка се състои от две еднакви половини, наречени хроматиди.
Хомоложните (еднакви) хромозоми се доближават една до друга и образуват структура, наречена бивалент. Тя се състои от 4 хроматида. При плътно прилепналите хромозоми в бивалента може да се осъществи размяна на участъци между не сестринските хроматидите на хомоложните хромозоми. Тази картина се нарича хиазма, а явлението– кросинговър.
Метафаза първа. Плътно прилепналите хромозомни двойки се подреждат в областта на екватора и се захващат за нишките на делителното вретено чрез центриолите си.
Анафаза първа. Нишките на делителното вретено се скъсяват, хомоложните хромозоми се разделят и всяка хомоложна хромозома се придвижва към различен полюс на клетката. Тя се състои от две хроматиди.
Телофаза първа. През тази фаза се образуват се две ядра и клетъчното тяло се разделя – получават се клетки с намален брой хромозоми, но всяка от хромозом ите се състои от 2 хроматиди.
След първото мейотично делене следва кратка интерфаза, през която не се осъществява репликация на ДНК.

Второ мейотично делене. То е идентично с митотичното делене.
Втора профаза на мейозата. Центриолите се придвижват към полюсите на клетките и образуват делителното вретено.
Втора метафаза. Хромозомите се разполагат в екваториалната част на клетката. Всяка хромозома се състои от две хроматиди и чрез центромера си е свързана с нишките на делителното вретено. В края на метафазата центромерите се разделят.
Втора анафаза. Нишките на делителното вретено се скъсяват към полюсите на клетката и придърпват хроматидите на всяка хромозома в две противоположни посоки. Така към полюсите на клетката се придвижват вече отделни хроматиди.
Втора телофаза. В полюсите на клетката хромозомите губят очертания, възстановяват се ядрената обвивка и ядърцето. В резултат на цитокинеза клетките се разделят.

Надяваме се да сме били подробни в обясненията за това какво е мейоза, къде протича и къде завършва мейозата. Също така и подробните обяснения за самият механизъм на мейозата. Очаквайте и много други подобни статии за клетъчното делене в човешкият организъм.

Кървене при Бременност

Следваща публикация

Comments

Comments are closed.

Още в Речник

еднояйчните близнаци

Еднояйчни близнаци

Общ възприет стереотип за еднояйчните близнаци е, че те са нещо като клонинги. Те действат еднакво, приличат ...
Речник
малка матка

Малка матка

Какво се има в предвид под малка матка? Когато едно момиче се роди с матка, която е ...
Здраве
простагландини

Простагландини

Какво е простагландини? Когато човек е ранен, в тялото му се задейства сложен процес на възпаление и ...
Речник