Осиновяване

Какво е осиновяване?
Осиновяване на дете е формален правен процес, при който всички права и отговорности, свързани с едно дете, се прехвърлят на осиновителите му. Ако една заповед за осиновяване е предоставена от съд, това ви прави, осиновител и законен родител на детето. Биологичните родители вече няма да имат отговорности или права над детето. Съдебната заповед е постоянна и не може да бъде отменена, освен в много редки случаи. Детето обикновено ще вземе фамилията ви. Само дете под 18 години, което никога не е било омъжено, може да бъде осиновено. Осиновяването е различно от приемната грижа, при която детето се настанява някъде – при приемниродители. Това може да се осъществи за по-кратки или по- дълги периоди и обикновено не включва предоставянена съдебна заповед, а се определя от местното бюро по закрила на детето.

осиновяване

Каква е процедурата при процеса на осиновяване на дете в Република България?
За осиновяването на дете в българското законодателство има ясно регламентирана процедура, през която трябва да се премине. Кандидатите-осиновителите най-напред е нужно да се регистрират в специален регистър. Децата, които отговарят на условията да влязат в графа „пълно осиновяване“ също трябва да се вписват в отделен регистър. Специално учреден орган, наречен „Съвет по осиновяванията“ разглежда подробно досиетата на кандидат-осиновителите и на децата като така се цели за всяко дете да се определи подходящ осиновител, а главен критерии е интересът на детето. След това на кандидатите се представят възможните подходящи деца за осиновяване. Те имат право да откажат или да приемат предложеното дете. Ако са съгласни и искат детето – кандидатите подават молба за осиновяване до окръжния съд.

Какви са етапите на процедурата по осиновяване:
1. Процедурата по осиновяване започва с подаването на заявление откандидат – осиновителите за разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи, което трябва да е адресирано до Директора на Дирекция социално подпомагане по настоящ адрес на кандидатите. В това заявление е нужно да се подпълнят личните данни на кандидата като ЕГН, номер на документ за самоличност, постоянен адрес, парично състояние на кандидата, какво дете предпочита да осинови, т.е на какви характеристики да отговаря като: пол, възраст, етнически произход, дали би осиновил дете със специфични потребности, има ли собствени деца, съден ли е, страда ли от хронични заболявания и т.н. Интересно е да се отбележи, че според българското законодателство, никой не може да бъде осиновяван от повече от едно лице, освен ако те са съпрузи. Към заявлението за вписване се прилагат и редица други задължителни документи като копие от актовете за раждане на кандидатите, копие от удостоверението за граждански брак, копие от личните карти, медицински документи, свидетелство за съдимост, документи, нотариално заверена декларация за готовност за сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане“ и редица други, наборът зависи от конкретния случаи и може да варира.

2. В срок от 3 месеца, считано от датата на подаване на заявлението, Директорът на Дирекция социално подпомагане трябва да издаде разрешение или отказ за вписване на кандидатите. Изготвя се и социален доклад от социален работник за бъдещите осиновители, след като служителят се е срещал и е разговарял с тях и е добил представа за битовите им условия, членове на семейството и социалната среда на кандидат – осиновителя.

3. Директорът на Дирекция социално подпомагане дава становище за вписване в регистъра или за отказ, който отказ може да се базира на неточност на някои от документите или на негативно заключение в социалния доклад за кандидата. Отказът може да се обжалва по съответния административен ред в срок от 14 дни от получаването му.

4. След като бъде вписан, кандидатът очаква предложение за дете. Всеки регионален Съвет по осиновяване трябва да определи най-подходящите осиновители за всяко дете.

5. След като за кандидатът се определи дете за осиновяване, е нужно да се осъществи личен контакт с детето. Срещите се провеждат в дома, в който детето е настанено за отглеждане. Кандидатът има срок от 1 месец, считан от датата на получаване на уведомлението, да реши дали иска желае да осинови конкретното дете. Кандидатът не е длъжен да осинови предложеното му дете. Няма ограничения в броя на предложените деца за осиновяване.

6. В случай, че кандидатът вземе решение да осинови предложеното дете,той трябва да депозира молба за осиновяване до окръжен съд чрез регионална дирекция за социално подпомагане по местоположение на дома, където е настаняване избраното детенце. В рамките на три дни, служителите от Дирекция социално подпомагане трябва да подадат молбата в съда. В срок от две седмици от постъпването на молбата, тя бива разгледана от съда по време на открито заседание при закрити врати. Обикновено съдебното производство приключва само за едно заседание, но има и случай, при които съдът може да изиска представянето и на други доказателства и делото може да се отложи за друга дата. Съдът излиза с решение, с което разрешава осиновяването на детето, нарежда да се направи промяна на името на осиновявания съобразно бащиното и фамилно име на осиновителя, постановява съставянето на нов акт за раждане на осиновеното дете. 7. След като се изчака изтичане на 14 дневен срок за обжалване, решението влиза окончателно в сила. Въз основа на препис от съдебното решение, детето се извежда от дома за временна грижа и се предава на осиновителя.

Като това е процедурата по осиновяване на дете! Успех на всички които се борят с това да имат дете в семейството си.

До колко полезна беше за вас, тази публикация?

Кликнете върху сърцата, за да я оцените!

Рейтинг